RSS

GSK – Parkinsons sjukdom

Analys/insikt

De icke-motoriska problemen vid Parkinsons sjukdom är mycket vanliga och viktiga för patienternas välbefinnande. Samtidigt är det välkänt att de icke-motoriska symtomen inte sällan förbises i den kliniska vardagen. Ur såväl patient- som samhällsperspektiv är det därför av största vikt att förbättra diagnostiken för att kunna erbjuda en adekvat behandling.

Lösning/genomförande

Vi har producerat en skrift syftar till att öka medvetenheten om de vanligaste icke-motoriska symtomen vid Parkinsons sjukdom och kan utgöra ett underlag för användandet av checklistan NMSQuest.


Comments are closed.